Ten projekt został zaktualizowany w dniu 28 czerwca 2017 roku! Zawartość została zmodyfikowana.
This project was updated on June 28, 2017! The content has been modified.
Witam serdecznie! Chciałbym przedstawić swój projekt logo dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie. Projekt podzieliłem na dwie części. Poniżej znajduje się logo którego budowę i symbolikę opiszę w drugiej części.

I warmly welcome! I would like to present my logo project for the Team of Public Schools No. 6 in Żyrardów. I divided the project into two parts. Below is the logo whose construction and symbolism I will describe in the second part.
Tak wygląda logo które przygotowałem: / This is logo maked by me:
Logo jest oparte na niebieskim tle. Niebieskie tło oznacza mądrość ale z perspektywy psychologii jest też kolorem który wzbudza zaufanie i spokój u odbiorcy. Dlatego te logo będzie przyjazne dla opinii szkoły ponieważ samo będzie ją budować wzbudzając zaufanie i spokój. Moim zdaniem szkoła musi być zaufana. Ten kolor idealnie będzie pasował do naszej szkoły która cieszy się dobrą opinią. Dobrą opinię moim zdaniem warto podkreślić i użycie tego koloru z pewnością ją podkreśla. Kolor niebieski jak wcześniej wspomniałem oznacza mądrość. Szkoła jest dobrym miejscem do stania się mądrym człowiekiem dlatego kolor niebieski ma tutaj kolejną swoją rolę. Niebieskie tło jest tutaj idealnym wyborem bo jednocześnie nawiązuje do naszej szkoły i jej roli oraz wzmacnia jej dobrą opinię.

Litera "Ż" jest tutaj tym kluczowym elementem nawiązującym do miasta Żyrardów. Tworzy ona powiązanie pomiędzy naszym miastem i szkołą. Jeżeli chodzi o powiązanie to mowa tutaj o prostym przekazie że szkoła znajduje się w Żyrardowie. Dodatkowo ta litera jest takim małym materiałem reklamowym dla naszego miasta. Logo te jest dostosowane do stylu logo preferowanym przez Urząd Miasta. Dzięki temu logo to na pewno spotka się z przychylnością Urzędu Miasta.

Skrót "ZSP" jest po prostu skrótem od Zespół Szkół Publicznych. W momencie gdy gimnazjum zostanie wygaszone skrót ten zostanie zastąpiony przez skrót "SP".

Cyfra 6 jest po prostu numerem szkoły który jest najważniejszym elementem logo identyfikującym szkołę.

Wszystkie elementy są spójne tworząc jednolitą całość. Każdy element ma sens i nawiązuje do naszej szkoły przedstawiając ją w prosty sposób.

####################################################################################################


The logo is based on a blue background. Blue background means wisdom, but from the perspective of psychology is also a color that arouses trust and calm at the recipient. Therefore, this logo will be friendly to the school's opinion as it will build it itself, creating confidence and peace of mind. In my opinion, the school must be trusted. This color will perfectly fit our school which enjoys good reputation. The good opinion in my opinion is worth emphasizing and the use of this color certainly emphasizes it. The blue color as I mentioned before means wisdom. School is a good place to become a wise man so blue has another role to play here. The blue background here is the perfect choice because it also refers to our school and its role and reinforces its good reputation.

The letter "Z" is here the key element referring to the city of Żyrardów. It creates a link between our city and the school. As for the link here is a simple message that the school is in Zyrardow. In addition, this letter is such a small advertising material for our city. These logos are tailored to the logo style preferred by the City Hall. Thanks to this logo will certainly meet the favor of the City Hall.

The abbreviation "ZSP" is simply an acronym for the Public Schools Complex. When the gymnasium is closed, the shortcut will be replaced by the abbreviation "SP".

Number 6 is simply the school number that is the most important element of the school identifying logo.

All elements are consistent to form a unified whole. Each element makes sense and refers to our school by presenting it in a simple way.

####################################################################################################

Dziękuję za obejrzenie!
Korzystanie z zawartości projektu bez zgody autora i instytucji oddziału promocyjnego Urzędu Miasta Żyrardów przez Zespół Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie im. Elizy Orzeszkowej oraz inne podmioty nie powiązane z projektem jest ZABRONIONE!
**************************************************************************************************************************************************************

Using the content of the project without the consent of the author and the institution of the promotion department of the Żyrardów City Hall by the Public Schools Complex No. 6 in Żyrardów and other entities not related to the project is PROHIBITED!
Back to Top